TPS: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022