CAV - Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS