THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI KỲ 6 CỦA TRÁI PHIẾU BOND.RHG.2021.06