TPS - DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CHO VAY KÝ QUỸ CẬP NHẬT NGÀY 27.01.2023