Điều khoản sử dụng

A. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cập nhật ngày 01/07/2023

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng này (“Điều Khoản”) được áp dụng đối với các nhà đầu tư, khách hàng và/hoặc bất kỳ người nào (gọi chung là “Khách Hàng”) tiếp cận, truy cập và sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giao dịch chứng khoán trực tuyến do TPS cung cấp tại từng thời điểm thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến iTrade của TPS (“TPS iTrade”) bao gồm:

 1. Trang điện tử (website) “www.tpbs.com.vn”;
 2. Ứng dụng (app) “TPS Mobile”;
 3. Các phiên bản phần mềm, ứng dụng giao dịch dùng trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng và/hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác liên quan đến và/hoặc phục vụ cho giao dịch trực tuyến của Khách Hàng được triển khai áp dụng bởi TPS;
 4. Các hệ thống, phần mềm, ứng dụng giao dịch và/hoặc hỗ trợ khác được triển khai áp dụng bởi TPS liên quan đến và/hoặc phục vụ cho giao dịch trực tuyến của Khách Hàng; và
 5. Các thư điện tử, thông tin điện tử hoặc dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào khác được phát hành và/hoặc truyền tải bởi TPS thông qua TPS iTrade.

II. THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ TPS

 1. Bằng việc truy cập, đăng nhập, sử dụng và/hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào trên TPS iTrade, Khách Hàng thừa nhận rằng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi và cam kết tuân thủ toàn bộ Điều Khoản này, Bản Công Bố Rủi Ro Giao Dịch Trực Tuyến và bất kỳ quy định nào liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade được TPS ban hành và áp dụng tại từng thời điểm. Trường hợp không đồng ý, Khách Hàng vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng TPS iTrade dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. TPS có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều Khoản này và quy định khác liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng tại từng thời điểm bằng phương thức đăng tải trên TPS iTrade. Khách Hàng cần thường xuyưên kiểm tra mục “Điều khoản và điều kiện sử dụng” trên TPS iTrade để kịp thời cập nhật các sửa đổi, bổ sung, thay thế của Điều Khoản này. Trường hợp Khách Hàng tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng TPS iTrade đồng nghĩa với việc Khách Hàng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

III. CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG TPS ITRADE

1. Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Trừ khi pháp luật có quy định khác và/hoặc Khách Hàng có thỏa thuận khác với TPS, tất cả các thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, biểu tượng, các tập tin được ​​tải xuống và các tập tin khác (gọi chung là “tài sản trí tuệ”) là tài sản thuộc quyền sở hữu của TPS và được bảo hộ về bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.
 2. Điều Khoản này, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, không và sẽ không nhằm mục đích chuyển giao tài sản trí tuệ hoặc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hoặc cấp bất kỳ quyền hạn nào khác đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào trên TPS iTrade, kể cả nội dung mà Khách Hàng đã tạo ra hoặc gửi đến TPS iTrade.

2. Quyền và hạn chế của Khách Hàng

a. Điều Khoản này cho phép Khách Hàng, tùy theo khả năng của mình, được xem, sử dụng, phân tích, lưu trữ, định dạng lại và in thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade nhằm phục vụ mục đích cá nhân của Khách Hàng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Khách Hàng không được:

 1. Sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade; hoặc xóa bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với thông tin, nội dung, dữ liệu đó;
 2. Sử dụng thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade cho mục đích thương mại hoặc mục đích không được phép dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc bán quyền truy cập TPS iTrade, thiết lập quảng cáo, tài trợ hoặc quảng bá trên TPS iTrade, lạm dụng hoặc sử dụng sai ý nghĩa, mục đích của bất kỳ thông tin, nội dung, dữ liệu, sản phẩm, tiện ích nào được cung cấp trên TPS iTrade hoặc vi phạm quy định về bảo mật thông tin đối với thông tin, nội dung, dữ liệu đó;
 3. Sửa đổi, phát triển, tạo ra các sản phẩm, tiện ích có chức năng tương tự như TPS iTrade hoặc các sản phẩm, tiện ích phái sinh dựa trên TPS iTrade;
 4. Sử dụng hoặc ứng dụng hệ thống, phần mềm, ứng dụng của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: bots, mods, hacks và scripts) để xóa bỏ, tách rời hoặc làm thay đổi kỹ thuật đối với bất kỳ phần nào của TPS iTrade; hoặc điều chỉnh, can thiệp bất hợp pháp hoạt động của TPS iTrade vì bất kỳ mục đích nào;
 5. Thực hiện hành vi, rõ ràng hoặc có nguy cơ, gây ra hoặc làm phát sinh các lỗi hoặc sự cố liên quan đến TPS iTrade; hoặc xâm nhập vào hệ thống phần cứng, phần mềm được sử dụng để vận hành TPS iTrade;
 6. Ngăn chặn, phá vỡ hoặc vô hiệu bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng TPS iTrade hoặc các hạn chế khác do TPS quy định hoặc cơ chế quản lý bảo mật hoặc công nghệ nào trong TPS iTrade;
 7. Sử dụng thông tin, nội dung, dữ liệu trên TPS iTrade dưới hình thức: (i) đề xuất liên kết với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu nào khác; (ii) có khả năng gây ra sự nhầm lẫn cho TPS hoặc TPS iTrade; (iii) gây ảnh hưởng đến uy tín của TPS; hoặc (iv) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của TPS.

b. Bên cạnh đó, Khách Hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và nghĩa vụ pháp lý hiện hành, bao gồm các quy định của pháp luật có liên quan đến bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác; phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, gian lận thương mại, quấy rối, đồi trụy, lệch lạc, xâm phạm quyền riêng tư, trách nhiệm bồi thường vi phạm ngoài hợp đồng. Hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến việc Khách Hàng bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc trách nhiệm hình sự và bị áp dụng hình phạt.

3. Liên kết của bên thứ ba

 1. TPS iTrade có thể liên kết với hoặc cung cấp những đường liên kết tới các trang điện tử, sản phẩm, dịch vụ, thông tin, nội dung và dữ liệu của bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba”) mà TPS không sở hữu hoặc không kiểm soát. TPS không đảm bảo bất kỳ khía cạnh nào cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung trên các Liên Kết Của Bên Thứ Ba mà không phụ thuộc vào việc có sự chấp thuận của TPS hay không.
 2. Khách Hàng hiểu rằng các Liên Kết Của Bên Thứ Ba có thể đã được đăng ký bản quyền hoặc quy định cấm hoặc hạn chế truy cập, sử dụng, do đó, Khách Hàng có thể cần thêm sự đồng ý hoặc cam kết tuân thủ đối với các quy định hoặc các điều khoản sử dụng của bên cung cấp Liên Kết Của Bên Thứ Ba để truy cập và sử dụng các Liên Kết Của Bên Thứ Ba.
 3. Ý kiến, lời khuyên và bất kỳ nội dung nào khác được thể hiện bởi bất kỳ Liên Kết Của Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trên TPS iTrade đều là quan điểm riêng của bên thứ ba đó mà không phải của TPS. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm khi dựa vào các ý kiến, lời khuyên hoặc các thông tin đó và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với TPS. Trong mọi trường hợp, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, đều không hàm ý việc TPS xác thực, cho phép, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hình phạt hoặc hậu quả phát sinh từ việc Khách Hàng sử dụng hoặc dựa trên ý kiến, lời khuyên hoặc thông tin trên các Liên Kết Của Bên Thứ Ba.

V. KHUYẾN CÁO

 1. TPS iTrade và tất cả các nội dung của TPS iTrade không được đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, mặc dù rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đảm bảo về quyền hạn, khả năng thương mại, tính đúng đắn, tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng, độ tin cậy, tính kịp thời, liên tục hoặc sự phù hợp cho mục đích cụ thể nào.
 2. Bằng việc sử dụng TPS iTrade, Khách Hàng thừa nhận rằng việc sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng là rủi ro của riêng Khách Hàng, Khách Hàng thừa nhận trách nhiệm đối với các hệ quả liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade và TPS sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade của Khách Hàng.
 3. Bất kỳ lệnh, quyết định, yêu cầu, chỉ thị, thông báo nào được Khách Hàng thực hiện thông qua TPS iTrade và/hoặc TPS tiếp nhận được thông qua TPS iTrade thì mặc nhiên hiểu là được đưa ra từ chính Khách Hàng vì lợi ích của Khách Hàng. Lệnh, quyết định, yêu cầu, chỉ thị, thông báo sẽ không được sửa đổi, thu hồi, hủy bỏ kể từ thời điểm TPS tiếp nhận được và TPS hoặc TPS iTrade theo đó sẽ ngay lập tức xử lý, thực hiện theo lệnh, quyết định, yêu cầu, chỉ thị, thông báo tiếp nhận được. Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hệ quả phát sinh từ việc xử lý, thực hiện theo lệnh, quyết định, yêu cầu, chỉ thị, thông báo tiếp nhận được từ Khách Hàng thông qua TPS iTrade.
 4. Trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất của TPS, TPS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hệ quả nào trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, khoản phạt hoặc thiệt hại nào liên quan đến (a) việc sử dụng, (b) không thể sử dụng hoặc (c) lỗi hoặc sự cố về nội dung và chức năng của TPS iTrade, bất kể TPS hoặc đại diện có thẩm quyền của TPS đã có cảnh báo về nguy cơ xảy ra thiệt hại hay chưa.
 5. Trường hợp TPS cho rằng Khách Hàng vi phạm hoặc có thể vi phạm Điều Khoản, TPS được quyền thực hiện các biện pháp mà TPS cho rằng hợp lý để bảo vệ TPS hoặc TPS iTrade, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm ngưng hoặc chấm dứt cho Khách Hàng truy cập và sử dụng TPS iTrade. Khách Hàng thừa nhận rằng nếu xảy ra việc TPS thực hiện các biện pháp nêu trên, Khách Hàng sẽ không nhận được bất kỳ bồi hoàn hoặc bồi thường nào đối với các hệ quả phát sinh tại thời điểm tạm ngưng hoặc chấm dứt (nếu có).
 6. Mặc dù TPS có thể thường xuyên theo dõi và/hoặc rà soát các thông tin, nội dung, dữ liệu đăng tải, truyền tải và hiển thị trên TPS iTrade, nhưng điều đó không có nghĩa vụ ràng buộc trách nhiệm đối với TPS và TPS sẽ không chịu trách nhiệm về các hệ quả phát sinh liên quan đến thông tin, nội dung, dữ liệu đó. TPS có thể, tại bất kỳ thời điểm nào, thay đổi, chỉnh sửa, điều chỉnh, cập nhật hoặc xóa thông tin, nội dung, dữ liệu hoặc bất kỳ phần nào của TPS iTrade mà không cần thông báo trước. Khách Hàng đồng ý với các thay đổi, chỉnh sửa, điều chỉnh, cập nhật đó tại từng thời điểm để tiếp tục truy cập và sử dụng TPS iTrade.
 7. Khách Hàng hiểu rằng bất kỳ hệ thống máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị điện tử khác, dù là của Khách Hàng, của bên cung cấp dịch vụ cho TPS hoặc của TPS đều có thể gặp sự cố, vấn đề kỹ thuật về truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống hoặc bất kỳ vấn đề nào khác dẫn đến khó khăn hoặc tạm thời gián đoạn việc truy cập hoặc sử dụng TPS iTrade. Khách Hàng sẽ không nhận được bất kỳ bồi hoàn hoặc bồi thường nào đối với các hệ quả phát sinh từ các trường hợp nêu trên.

VI. BỒI THƯỜNG

 1. Khách Hàng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho TPS không bị tổn hại đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn phí và chi phí luật sư), phát sinh bởi khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến việc sử dụng TPS iTrade hoặc việc vi phạm Điều Khoản của Khách Hàng. Khách Hàng sẽ hợp tác tối đa khi có yêu cầu hợp lý để bảo vệ TPS trước khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp đó.
 2. TPS bảo lưu quyền, với chi phí riêng của mình, thừa nhận rằng việc bảo vệ và kiểm soát các vấn đề về bồi thường là của riêng TPS và Khách Hàng sẽ không tự mình giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của TPS.

VII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Điều Khoản này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến và/hoặc phát sinh từ Điều Khoản này sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

VIII. HỖ TRỢ 

Trong trường hợp Khách Hàng có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến TPS iTrade và/hoặc nội dung của Điều Khoản này, Khách Hàng vui lòng liên hệ với TPS qua số điện thoại 1900636699 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

B. ĐIỀU KHOẢN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“TPS”) ban hành Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này (“Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân”) nhằm mục đích quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng là cá nhân tại TPS với các nội dung chi tiết như sau:

Điều 1.  

 1. Khách Hàng” là cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của TPS hoặc truy cập bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng, phần mềm giao dịch hoặc thiết bị nào của TPS hoặc được kết nối đến TPS. Để làm rõ, Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này chỉ áp dụng đối với Khách Hàng là cá nhân.
 2. Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản và Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm được quy định chi tiết tại Điều 3 của Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.
 3. Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.
 4. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân” là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.
 5. Bên Xử lý dữ liệu cá nhân” là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu.
 6. Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân” là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.
 7. Bên thứ ba” là tổ chức, cá nhân ngoài Chủ thể dữ liệu, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 8. Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân” là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của pháp luật.
 9. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động đến Dữ Liệu Cá Nhân, như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Để làm rõ, các thuật ngữ nào khi được sử dụng trong Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này mà chưa được giải thích trên đây thì thuật ngữ sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 2. Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

 1. TPS tôn trọng sự riêng tư, bảo mật và an toàn Dữ Liệu Cá Nhân của tất cả Khách Hàng. TPS nỗ lực để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với các biện pháp bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 2. TPS thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nhằm đáp ứng các yêu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách Hàng tại TPS cũng như thực hiện mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân như công bố tại Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.
 3. Trường hợp Khách Hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một bên thứ ba cho TPS, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin của người phụ thuộc, người có liên quan theo quy định của pháp luật, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác của Khách Hàng, Khách Hàng chịu trách nhiệm, cam kết và bảo đảm rằng Khách Hàng đã được sự đồng ý của bên thứ ba đó đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba đó cho mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân được nêu tại Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Đồng thời, Khách Hàng đồng ý rằng TPS không có trách nhiệm phải thẩm định về tính hợp pháp, hợp lệ đối với sự đồng ý của bên thứ ba trong trường hợp này và việc lưu trữ bằng chứng chứng minh thuộc về trách nhiệm của Khách Hàng. TPS được miễn trừ trách nhiệm và được yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan phát sinh khi Khách Hàng và/hoặc bên thứ ba không thực hiện nội dung theo quy định này.
 4. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho TPS, bao gồm nhưng không giới hạn Dữ Liệu Cá Nhân mà TPS đã có trước, vào và sau khi Khách Hàng chấp thuận Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, chính là sự đồng ý toàn phần của Khách Hàng cho phép TPS xử lý Dữ Liệu Cá Nhân bắt đầu từ khi Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp, thu thập.
 5. Các quyền, nghĩa vụ của Khách Hàng và TPS theo Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này sẽ là đồng thời với và không hạn chế, thay thế, chấm dứt, hủy bỏ, thay đổi bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào của Khách Hàng và TPS có được theo các các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ đã ký kết, xác lập giữa Khách Hàng và TPS.
 6. Tùy từng trường hợp cụ thể, TPS có thể là Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân hoặc Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, TPS theo đó sẽ thực hiện việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và có quyền, nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Dữ Liệu Cá Nhân Và Nguồn Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Nhằm đáp ứng các yêu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách Hàng tại TPS cũng như thực hiện mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân như công bố tại Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, TPS và/hoặc Bên Xử lý dữ liệu cá nhân của TPS có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải tiến hành thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với các loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý như sau:
 2. Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản” bao gồm: 
 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 3. Giới tính;
 4. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 5. Quốc tịch;
 6. Hình ảnh của cá nhân;
 7. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 8. Tình trạng hôn nhân;
 9. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 10. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 11. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm.
 1. Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm” là Dữ Liệu Cá Nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bao gồm:
 1. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
 2. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
 3. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
 4. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
 5. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
 6. Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
 7. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 8. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, bao gồm thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 9. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 10. Dữ Liệu Cá Nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 1. TPS và/hoặc Bên Xử lý dữ liệu cá nhân của TPS có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thu thập các loại Dữ Liệu Cá Nhân nêu trên từ Khách Hàng khi Khách Hàng yêu cầu hoặc trong quá trình Khách Hàng sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào tại TPS và/hoặc từ nhiều nguồn đa dạng khác, bao gồm nhưng không giới hạn:
  1. Thông qua quan hệ giữa Khách Hàng và TPS, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin mà Khách Hàng cung cấp trong quá trình tiếp xúc, làm việc, gặp mặt, trao đổi giữa Khách Hàng với TPS; thông qua quá trình xác thực Khách Hàng; thông qua quá trình Khách Hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TPS hoặc TPS cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách Hàng; thông qua các văn bản, tài liệu, hồ sơ giao dịch của Khách Hàng; thông qua việc Khách Hàng tham gia khảo sát, cuộc thi, chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng;
  2. Từ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, đơn vị tư vấn của TPS, bao gồm nhưng không giới hạn bên thực hiện khảo sát, truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, ngăn ngừa gian lận, tập hợp dữ liệu; bên hỗ trợ cơ sở hạ tầng và phương tiện công nghệ và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác liên quan đến hoạt động của TPS;
  3. Từ bên thứ ba có quan hệ với Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn người sử dụng lao động, bên cấp tín dụng, bên cung cấp biện pháp bảo đảm, đối tác, đồng quản lý, sở hữu tài sản;
  4. Từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, các Sở giao dịch chứng khoán;
  5. Thông qua các đoạn phim lưu trữ từ hệ thống máy quay, camera giám sát tại các văn phòng làm việc, địa điểm kinh doanh/giao dịch của TPS;
  6. Từ hoạt động phân tích về cách thức, thói quen, xu hướng Khách Hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TPS; từ các giao dịch mà Khách Hàng thực hiện và từ các giao dịch được thực hiện từ/đến các tài khoản của Khách Hàng;
  7. Thông qua các tập tin, thông tin được tạo ra bởi trang điện tử mà Khách Hàng truy cập hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang tin điện tử này hoặc các thiết bị, công cụ giám sát tương tự;
  8. Thông qua trang điện tử, ứng dụng, phần mềm giao dịch, thiết bị của TPS khi Khách Hàng tải xuống hoặc sử dụng, thao tác trên nền tảng công nghệ đó; từ các tương tác hoặc công nghệ thu thập thông tin tự động, được ghi tự động từ kết nối của Khách Hàng đến TPS như cookie, plug-in, trình tự kết nối mạng xã hội của bên thứ ba hoặc bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi, thu thập Dữ Liệu Cá Nhân trên các thiết bị hoặc nền tảng công nghệ;
  9. Từ bất kỳ nguồn thông tin công cộng, công khai sẵn có nào;
  10. Từ nguồn thông tin của bên thứ ba mà Khách Hàng đã đồng ý cho việc thu thập thông tin hoặc nguồn mà việc thu thập thông tin phù hợp với quy định của pháp luật;
  11. Từ thông tin được TPS tự thu thập hoặc thu thập từ nhiều nguồn, được khởi tạo hoặc tổng hợp cùng với các thông tin khác mà TPS có được.

Để làm rõ, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch của TPS, địa điểm kinh doanh/giao dịch của TPS, bởi các cá nhân, đơn vị trực thuộc TPS và các hệ thống thông tin liên lạc của TPS, bao gồm nhưng không giới hạn trang điện tử, điện thoại, các cuộc hội thoại qua điện thoại cố định và điện thoại di động, thư điện tử, tin nhắn, phòng trò chuyện hoặc các phương tiện trao đổi thông tin khác của Khách Hàng.

Điều 4. Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được TPS và/hoặc Bên Xử lý dữ liệu cá nhân của TPS thực hiện xử lý để phục vụ cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

 1. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của TPS cho Khách Hàng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ:
 1. Nhận biết, xác minh tính đầy đủ, chính xác và duy trì thông tin đầy đủ, chính xác về danh tính, nhận biết Khách Hàng và thực hiện quy trình xác thực Khách Hàng; xác minh và tiến hành các hoạt động kiểm tra về phòng, chống rửa tiền; thẩm định danh tính, khả năng tài chính và khả năng đáp ứng của Khách Hàng đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của TPS;
 2. Đánh giá, cân nhắc, sàng lọc, quyết định việc cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cho Khách Hàng và/hoặc người liên quan của Khách Hàng, bao gồm việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà TPS hợp tác, phối hợp với bên thứ ba để cung cấp theo quy định của pháp luật;
 3. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ và các văn bản, tài liệu, hồ sơ giao dịch khác giữa Khách Hàng và TPS;
 4. Liên hệ với Khách Hàng nhằm trao đổi thông tin, cung cấp các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến giao dịch và việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Khách Hàng tại TPS;
 5. Thông báo cho Khách Hàng các thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ, thay đổi các tính năng, cải tiến và nâng cao tiện ích, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.
 1. Tìm hiểu về nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách Hàng và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của TPS; và thực hiện hoạt động chăm sóc Khách Hàng:
 1. Hiểu rõ hơn về nhu cầu, tình trạng hiện tại và tương lai của Khách Hàng;
 2. Chăm sóc Khách Hàng, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của Khách Hàng;
 3. Thông báo với Khách Hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan; thực hiện các hoạt động truyền thông về các sản phẩm, dịch vụ của TPS và các sản phẩm, dịch vụ của đối tác, bên thứ ba khác có hợp tác, phối hợp với TPS;
 4. Trực tiếp hoặc gián tiếp giới thiệu, tiếp thị cho Khách Hàng các sản phẩm, dịch vụ mà TPS cho rằng Khách Hàng có thể quan tâm hoặc mang lại ưu đãi, lợi ích cho Khách Hàng;
 5. Cải thiện, tăng cường cá nhân hóa, cá biệt hóa các sản phẩm, dịch vụ của TPS cung cấp đến Khách Hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới;
 6. Tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của TPS cung cấp cho Khách Hàng;
 7. Giám sát, đảm bảo an toàn giao dịch, hỗ trợ Khách Hàng kịp thời trong các tình huống khẩn cấp;
 8. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành và quản lý của TPS đối với các sản phẩm, dịch vụ của TPS và/hoặc để phát triển, nâng cao và tăng cường việc cung cấp các sản phẩm, dịch của TPS cho Khách Hàng và/hoặc các mục đích khác mà TPS cho là cần thiết, phù hợp tại từng thời điểm.
 1. Điều hành hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro nội bộ của TPS:
 1. Thực hiện hoạt động kinh doanh hợp pháp của TPS trong trường hợp TPS cho là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi và cung cấp thông tin cho các đối tác, bên cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của TPS;
 2. Thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận giữa TPS và bên thứ ba;
 3. Thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;
 4. Thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ; nhập liệu, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho TPS và/hoặc thông tin có trên hệ thống của TPS;
 5. Thực hiện các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của TPS và/hoặc các đơn vị trực thuộc TPS.
 1. Tuân thủ quy định của pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:
 1. Cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 3. Thực hiện báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 1. Phòng, chống và ngăn ngừa tội phạm:
 1. Đánh giá rủi ro, phân tích xu hướng, thống kê, lập kế hoạch, bao gồm phân tích xử lý dữ liệu về thống kê và phòng chống rửa tiền;
 2. Phát hiện, ngăn chặn và tố giác tội phạm hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bao gồm hành vi gian lận, rửa tiền, khủng bố, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế.
 1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của TPS và cộng đồng, xã hội
 1. Bảo vệ, thực thi các quyền, lợi ích hợp pháp của TPS, bao gồm quyền thu các khoản phí, thu hồi và xử lý các khoản phải thanh toán của Khách Hàng đối với TPS;
 2. Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
 1. Tạo điều kiện thuận lợi thực hiện bất kỳ hoạt động, giao dịch tài sản nào của TPS và/hoặc cổ đông của TPS.

Trường hợp xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích khác ngoài các mục đích nêu trên, TPS sẽ chỉ thực hiện theo thỏa thuận với Khách Hàng hoặc khi có sự đồng ý của Khách Hàng.

Điều 5. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Cách thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng có thể được tiến hành thực hiện thông qua một hoặc một số công việc là thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Tùy thuộc vào từng mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cụ thể, TPS hoặc Bên Xử lý dữ liệu cá nhân của TPS có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn cách thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động, thủ công hoặc các cách thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật, không bắt buộc phải là cách thức đã được TPS thông báo cho Khách Hàng vào thời điểm thu thập Dữ Liệu Cá Nhân hoặc trước khi bắt đầu xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.
 2. Thời gian xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Tùy thuộc vào từng mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cụ thể, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được TPS hoặc Bên Xử lý dữ liệu cá nhân của TPS xử lý sau khi được cung cấp, thu thập và kết thúc khi hoàn thành mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Khách Hàng có yêu cầu chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 3. Thông báo xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Khách Hàng đồng ý rằng bằng việc chấp nhận Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, Khách Hàng đã được TPS thông báo, đã biết và chấp thuận đối với toàn bộ các nội dung cần được thông báo trước khi TPS xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, chi tiết như quy định tại Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Khách Hàng đồng ý rằng TPS không cần thực hiện thông báo lại trước khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Điều 6. Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Nhằm thực hiện việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này, TPS có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho một hoặc các bên dưới đây:
 2. Người lao động, nhân sự, bộ phận nội bộ của TPS và các đơn vị trực thuộc TPS, bao gồm các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết được TPS xác định tại từng thời điểm.
 3. Bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba mà TPS được phép hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc theo bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và TPS.
 4. Các đối tác, bên cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của TPS, bên thứ ba hỗ trợ, hợp tác, phối hợp với TPS để cung cấp sản phẩm, dịch vụ của TPS và/hoặc của bên thứ ba cho Khách Hàng:
 1. Bất kỳ nhà thầu, đại lý, bên cung cấp dịch vụ hoặc các bên hợp tác với TPS; các tổ chức là bên bán, nhà cung cấp, các đối tác, đại lý bao gồm nhưng không giới hạn các công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của TPS và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hoặc hỗ trợ cho việc vận hành hoạt động kinh doanh của TPS;   
 2. Các đối tác kinh doanh, đối tác liên quan có hợp tác với TPS để phát triển, cung cấp hoặc liên quan đến việc phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của TPS.
 1. Bên thứ ba được Khách Hàng ủy quyền:
 1. Bất kỳ người nào hành động nhân danh Khách Hàng (bên nhận thanh toán, bên thụ hưởng, người được chỉ định liên quan tài khoản, tài sản, ngân hàng, đại lý…);
 2. Bất kỳ người nào được thông báo, ủy quyền, cho phép bởi Khách Hàng là được phép để đưa ra các thông tin giao dịch và/hoặc thực hiện giao dịch thay cho Khách Hàng.
 1. Bên thứ ba khác:
 1. Các bên liên quan khác mà TPS thấy là cần thiết để đáp ứng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Khách Hàng và TPS;
 2. Các bên tư vấn của Khách Hàng hoặc TPS, bao gồm kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư, tư vấn tài chính;
 3. Các bên trong giao dịch của TPS;
 4. Bất kỳ cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Khách Hàng với TPS, bao gồm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có ý định thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào của Khách Hàng đối với TPS.
 1. Ngoài các bên nêu trên, TPS sẽ không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên nào khác, ngoại trừ:
 1. Khi Khách Hàng đồng ý hoặc hoặc TPS có cơ sở pháp lý để cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng;
 2. Khi được yêu cầu phải cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 3. Khi phải thực hiện nghĩa vụ của TPS theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 4. Khi chuyển giao các quyền, nghĩa theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và TPS.

Điều 7. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Trong Một Số Trường Hợp Đặc Biệt

 1. TPS sẽ có thể ghi âm, ghi hình và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân thu thập được từ camera quan sát (“CCTV”) tại các khu vực có lắp CCTV (bao gồm nhưng không giới hạn bởi khu vực văn phòng làm việc, các địa điểm kinh doanh/giao dịch, khu vực hành lang, khu vực lối đi…) phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh trong hoạt động của TPS và cho Khách Hàng cũng như bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.
 2. Trường hợp xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em, TPS bảo đảm tuân thủ nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em được thực hiện khi có sự đồng ý của (i) trẻ em (trong trường hợp trẻ em từ 07 (bảy) tuổi trở lên) và/hoặc (ii) cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật và cần xác minh tuổi của trẻ em trước khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em.
 3. Trường hợp xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của người bị tuyên bố mất tích/đã chết, việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện khi có sự đồng ý của một trong số những người có liên quan của người đó theo quy định của pháp luật.
 4. Trường hợp chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các cách thức khác để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân cho bên thứ ba ngoài lãnh thổ Việt Nam, TPS sẽ yêu cầu bên thứ ba bảo đảm an toàn, bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân nhận được từ TPS và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ tối đa đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Điều 8. Quyền, Nghĩa Vụ Của Khách Hàng Liên Quan Đến Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Khách Hàng có các quyền liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng bao gồm:
 1. Quyền được biết: Khách Hàng được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 2. Quyền đồng ý: Khách Hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 3. Quyền truy cập (bao gồm xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân): Khách Hàng được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 4. Quyền rút lại sự đồng ý: Khách Hàng được quyền rút lại sự đồng ý của mình;
 5. Quyền xóa dữ liệu: Khách Hàng được xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 6. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Khách Hàng được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình. Để làm rõ, việc hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi có yêu cầu hợp pháp của Khách Hàng, với toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng yêu cầu hạn chế;
 7. Quyền cung cấp dữ liệu: Khách Hàng được yêu cầu cung cấp cho bản thân Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 8. Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Khách Hàng được phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị. Để làm rõ, yêu cầu của Khách Hàng được thực hiện trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu;
 9. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Khách Hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 10. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Khách Hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 11. Quyền tự bảo vệ: Khách Hàng có quyền tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

Để làm rõ, bất kể được liệt kê trên đây, việc thực thi quyền của Khách Hàng trong một số trường hợp có thể bị hạn chế, giới hạn theo quy định của pháp luật có liên quan và/hoặc theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và TPS.

 1. Khách Hàng được tôn trọng các quyền của Khách Hàng liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng; TPS nỗ lực để thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong thời gian phù hợp theo quy định của pháp luật khi TPS nhận được yêu cầu hợp pháp của Khách Hàng và khoản tiền phí theo quy định của TPS (nếu có).

Tuy nhiên, TPS sẽ hỗ trợ xử lý các yêu cầu của Khách Hàng trên cơ sở cân nhắc quyền lợi chính đáng của Khách Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, phản đối xử lý xử liệu và/hoặc thực hiện các quyền khác có liên quan đối với bất kỳ hoặc tất cả Dữ Liệu Cá Nhân làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp/duy trì các sản phẩm, dịch vụ của TPS đối với Khách Hàng, tùy thuộc vào mức độ, tính chất yêu cầu của Khách Hàng, TPS có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của TPS cho Khách Hàng. Các hành động được thực hiện bởi Khách Hàng theo quy định này có thể được xem là sự đơn phương chấm dứt của Khách Hàng đối với bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc bất kỳ quan hệ, giao dịch nào giữa Khách Hàng với TPS và hoàn toàn có thể dẫn đến vi phạm thỏa thuận, nghĩa vụ, cam kết, trách nhiệm của Khách Hàng đối với TPS; TPS bảo lưu các quyền, biện pháp khắc phục hợp pháp của TPS trong trường hợp này. Theo đó, TPS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với Khách Hàng và các quyền, biện pháp khắc phục hợp pháp của TPS sẽ được bảo lưu một cách trọn vẹn, đầy đủ đối với các hành động được thực hiện bởi Khách Hàng theo quy định này.

 1. Khách Hàng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật. TPS có thể yêu cầu Khách Hàng xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách Hàng. Để làm rõ, TPS có quyền từ chối thực hiện yêu cầu của Khách Hàng trong một số trường hợp nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp: (i) Khách Hàng không thực hiện trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của TPS; (ii) Khách Hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các thông tin để xác minh danh tính; hoặc (iii) trong trường hợp TPS đánh giá có dấu hiệu gian lận, vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân; hoặc (iv) quy định của pháp luật không cho phép thực hiện yêu cầu của Khách Hàng. TPS sẽ thông báo đến Khách Hàng lý do từ chối thực hiện yêu cầu của Khách Hàng.
  1. Khách Hàng có nghĩa vụ tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác; cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân; tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
  2. Khách Hàng phải kịp thời cập nhật cho TPS ngay khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cung cấp cho TPS tại mọi thời điểm là đầy đủ, chính xác; thông báo cho TPS ngay khi phát hiện hoặc nghi ngờ Dữ Liệu Cá Nhân của mình bị rò rỉ, có thể dẫn đến rủi ro trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc bất kỳ vi phạm nào về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng có thể nhận biết được. Khách Hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chậm trễ cập nhật, thông báo cho TPS trong trường hợp này; đồng thời, việc chậm trễ cập nhật, thông báo từ Khách Hàng sẽ miễn trừ mọi trách nhiệm của TPS có thể phát sinh.

Điều 9. Rủi Ro Và Biện Pháp Phòng Ngừa

 1. Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân luôn tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu (do lỗi của hệ thống, đường truyền, sự kiện bất khả kháng, virus, tấn công mạng hoặc lỗi phần cứng, phần mềm, các hành động, thao tác của Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác) hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. TPS nhận thức tầm quan trọng và trách nhiệm của việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, cam kết áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp tối ưu nhất để bảo đảm sự an toàn trong việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, nỗ lực tối đa phòng ngừa rủi ro và hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng và TPS.
 2. Trách nhiệm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng là yêu cầu bắt buộc TPS đặt ra cho toàn thể nhân viên. Nhân viên của TPS được đào tạo để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng một cách an toàn và với sự tôn trọng tối đa. Trường hợp bất kỳ nhân viên nào có hành vi vi phạm quy định về việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, TPS sẽ xem xét áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật.

Điều 10. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được TPS lưu trữ và áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo mật. Trong phạm vi pháp luật cho phép, TPS có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài, kể cả giải pháp lưu trữ trên điện toán đám mây.
 2. Việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ được xác lập giữa Khách Hàng và TPS, trừ trường hợp được hoặc phải lưu trữ dài hơn theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sửa Đổi, Bổ Sung

 1. TPS tại từng thời điểm có thể sửa đổi, bổ sung Điều Kiện Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này với điều kiện là việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
 2. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung Điều Kiện Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang điện tử của TPS và/hoặc thông báo đến Khách Hàng thông qua các cách thức liên hệ khác mà TPS cho là phù hợp. Khách Hàng phải thường xuyên kiểm tra trên trang thông tin điện tử của TPS để cập nhật và thực hiện theo bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến Các Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này (hoặc văn bản khác có tính chất tương tự được TPS ban hành và áp dụng tại từng thời điểm).
 3. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của TPS đồng nghĩa với việc Khách Hàng đồng ý với việc sửa đổi, bổ sung Điều Kiện Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

Điều 12. Thông Tin Liên Hệ Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân 

Trường hợp Khách Hàng có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào liên quan đến Điều Kiện Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc các vấn đề liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Khách Hàng vui lòng liên hệ với TPS theo thông tin liên hệ dưới đây để được giải đáp, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời:

 • Đường dây nóng: 1900636699
 • Địa chỉ nhận thư: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.
 • Email: hotmail@tpbs.com.vn.

Điều 13. Điều Khoản Về Chấp Thuận Và Thi Hành

 1. Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ được ký kết, xác lập giữa Khách Hàng và TPS trong quá trình Khách Hàng sử dụng, sản phẩm dịch vụ của TPS và/hoặc thiết lập bất kỳ quan hệ, giao dịch nào khác với TPS. Tuy nhiên, để làm rõ, Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, xung đột nào giữa nội dung của các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ so với nội dung của Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, cho dù được ký kết trước, vào và sau khi Khách Hàng chấp thuận Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.
 2. Khi đăng ký sử dụng và/hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của TPS hoặc truy cập bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng, phần mềm giao dịch hoặc thiết bị nào của TPS hoặc được kết nối đến TPS, Khách Hàng được xem là đã chấp nhận toàn bộ Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Trong trường hợp Khách Hàng không chấp nhận Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, Khách Hàng có quyền chấm dứt việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của TPS và chấm dứt việc truy cập vào các nền tảng công nghệ nêu trên.